Sodni izvedenci

V sodnih postopkih je za ugotovitev ali razjasnitev kakšnega dejstva potrebno strokovno znanje, s katerim sodišče ne razpolaga. Pri reševanju tovrstnih vprašanj si sodišče pomaga s sodnim izvedencem, ki s svojim specifičnim znanjem in strokovnostjo poda izvid in mnenje s katerim ugotovi in/ali razjasni dejstva, ki so potrebna, da lahko sodišče odloča. Dejstva, ki jih sodnik v postopkih ugotavlja, se lahko nanašajo na različna znanstvena, tehnična, poslovna, proizvodna in druga področja človekovega delovanja.

Če sodnik na ta vprašanja, ki segajo na področje drugih strok, ne more najti odgovora sam, za to potrebuje pomoč izvedencev, ki z uporabo pravil znanosti in stroke dajo odgovore na zastavljena vprašanja tako, da postanejo dostopna in razumljiva tudi sodišču in strankam, torej tudi nestrokovnjakom iz določenega strokovnega oziroma znanstvenega področja. Z vidika procesnih določb je izvedenčevo mnenje ali izvid eden od dokazov v postopku, ki ga mora sodnik ocenjevati v skladu z načelom proste presoje dokazov.
Izvedensko delo se sme zaupati tudi strokovni instituciji oziroma zavodu (bolnišnici, kemičnemu laboratoriju, fakulteti, inštitutu…).

Če so za določene vrste izvedenskega dela posebni zavodi, se tako delo, zlasti če je bolj zapleteno, zaupa predvsem taki strokovni instituciji. Inštitut za raziskavo prometnih nezgod in varnost v prometu je neodvisna specializirana inštitucija, ki se ukvarja s cestnim prometom in posledično z vsemi činitelji cestnega prometa, zlasti pa z varnostjo v prometu in s fenomenom prometnih nesreč. Inštitut premore širok spekter vrhunskega znanja in opreme, ki omogoča podajanje izvida in mnenja s področja prometne infrastrukture, vozil v cestnem prometu in s področja rekonstrukcije prometnih nesreč. Za celostno analizo prometne nesreče je poleg tehničnih vidikov prometne nesreče potrebno obravnavati tudi nekatere druge vidike, zlasti vidike narave in teže poškodb, ki so jih utrpeli udeleženci prometne nesreče. Vsled tega v okviru inštituta delujeta specializirani enoti, ki se ukvarjata s področjem biomehanike in področjem medicinske obravnave poškodb ljudi. Zaradi interdisciplinarnega pristopa smo sposobni podati izvid in mnenje, ki pokriva tako tehnične kot tudi medicinske vidike vsake posamezne prometne nesreče, pri tem pa seveda tehnične in medicinske vidike smiselno med seboj povezati.