Prometne nesreče

Prometna nesreča - se zgodi!

Verjetnost, da doživimo prometno nesrečo je sorazmerno visoka. Glede na znane statistične podatke je v tem trenutku v Evropi za vsakega prebivalca praktično gotovo, da bo vsaj enkrat v svojem življenju udeleženec prometne nesreče s takšnim ali drugačnim izidom. Pri tem je v Evropi verjetnost, da je vzrok smrti posameznika prav prometna nesreča 1:5000, kar je visoka vrednost. Pomembno je vedeti, da so bolj izpostavljeni tisti posamezniki, ki so pogosteje udeleženci v cestnem prometu in ki se prometa udeležujejo bodisi dalj časa (relevantno za ranljive udeležence v prometu kot so pešci in kolesarji), oziroma prevozijo večje razdalje (relevantno za voznike, ki upravljajo motorna vozila).

Prometna nesreča - kaj je to?

Znanih je več definicij pojma prometna nesreča, oziroma prometna nezgoda (tudi traffic collision, motor vehicle collision, motor vehicle accident, car accident or car crash). Pomensko je najpogosteje uporabljena definicija, ki prometno nesrečo opredeljuje kot trčenje (impact) vozila oziroma avtomobila z drugim vozilom, ranljivim udeležencem, živaljo ali oviro.

Primeri rekonstruiranih prometnih nesreč, kjer trčita dve vozili

Primeri rekonstruiranih prometnih nesreč, kjer vozilo trči z ranljivimi udeleženci

Primera rekonstruiranih prometnih nesreč, kjer vozilo zdrsne z vozišča in primer, kjer vozilo trči z drugimi objekti

Prometna nesreča - posledice

Posledice prometne nesreče so materialna škoda, poškodbe in/ali smrt posameznikov. Vsled tega so prometne nesreče pojav, ki ima izrazito negativne posledice za družbo kot celoto, za gospodarstvo in seveda tudi za posameznike. Prometna nesreča ima takrat, ko je materialna in imaterialna škoda večja, vedno tudi pravne posledice, ki se kažejo v kazenskem pregonu posameznikov in v ustreznih pravdnih postopkih, kjer se uveljavljajo odškodnine za prestano materialno in imaterialno škodo, ki jo je v posledici prometne nesreče utrpel določen posameznik.

Prometna nesreča - Izdelava izvedenskih mnenj!

V postopkih, ki tečejo v posledici prometne nesreče je izjemnega pomena, da se v zvezi s predmetno prometno nesrečo natančno ugotovijo vsa relevantna dejstva. Le na osnovi poznavanja iz razumevanja vseh relevantnih dejstev lahko pravni strokovnjaki (odvetniki, tožilci in sodniki) pravilno uporabijo pravne norme in presodijo glede vprašanj, ki se nanašajo na kazensko ali civilno odgovornost posameznikov, ki so bili udeleženi v prometni nesreči.
Naše delo in naša naloga je na tehnični način, upoštevaje pravila znanosti in stroke kar se da natančno ugotoviti vsa relevantna dejstva v zvezi s prometno nesrečo (mesto trčenja vozil oziroma udeležencev, lego vozil oziroma udeležencev ob trčenju, hitrost gibanja v trenutku trčenja, hitrost gibanja neposredno pred trčenjem, način gibanja vozil oziroma udeležencev po trčenju, mogoč način gibanja vozil in udeležencev pred trčenjem, ter tehnične možnosti za preprečitev prometne nesreče, mehanske obremenitve udeležencev v posledici delovanja trčnih sil in mogoča poškodbena stanja) in jih prestaviti pravni stroki na razumljiv način in tako, da lahko pravna stroka uporabi ustrezno pravno normo in presodi o vprašanjih krivde in vprašanjih materialne odgovornosti.

Prometna nesreča - Kako delo opravimo?

Delo opravimo tako, da izvedemo rekonstrukcijo prometne nesreče. Gre za tehnični postopek, kjer na osnovi ustreznega strokovnega vrednotenja razpoložljivih materialnih sledi (sledi kot so deformacije vozil, sledi gibanja vozila na in izven vozišča, evidentirano poškodbeno stanje ljudi,...) rešimo matematično formulirano nalogo in izračunamo relevantna dejstva, ter na tej osnovi podamo mnenje. Iz vidika stroke je rekonstrukcija prometne nesreče zahtevna naloga, saj je potrebno rešiti inverzni matematični problem. Gre za specifično nalogo, ki jo je mogoče rešiti tako, da s pomočjo ustrezne matematične formulacije oziroma ustreznega matematičnega modela izvedemo numerično analizo. Numerična analiza je postopek, pri katerem je potrebno primerno identificirati in razčleniti, kakšen je vpliv posameznih začetnih pogojev (začetne lege in začetne hitrosti vozil, pešcev itd) na izračunano gibanje le teh in nato skozi izvedbo večjega števila izračunov opredeliti tiste začetne pogoje in vrednosti ključnih parametrov, pri katerih se izračunano gibanje udeležencev nesreče dovolj dobro ujema in torej ustreza razpoložljivimi zavarovanimi sledmi prometne nesreče. Pri tem smiselno upoštevamo še vse omejitve, ki izhajajo iz kontaktov obravnavanih teles med gibanjem in se fizikalno popišejo s holonomnimi in anholonomnimi vezmi. Postopek poteka iterativno, kar pomeni, da je vedno potrebno izvesti več izračunov, ter na osnovi dobljenih rezultatov in njihove analize korigirati začetne pogoje, dokler izračunan rezultat ni s stališča stroke sprejemljiv.

Prometna nesreča - Kakšna orodja uporabljamo?

Numerične analize je mogoče izvesti v razumno kratkem času le z uporabo ustrezne računalniške opreme, torej dovolj zmogljivih računalnikov in specializirane programske opreme, ki je bila razvita za namen tehničnih analiz prometnih nesreč. Pri tem uporabljamo tudi rezultate izvedenih eksperimentov (razpolagamo z ustreznimi bazami podatkov), po potrebi pa lahko s pomočjo laboratorijske opreme izvajamo različne eksperimente s področja dinamike vožnje in upravljanja vozil, s področja trčenja vozil in s področja biomehanike.

Prometna nesreča - Kdo opravi delo?

Rekonstrukcije prometnih nesreče izvajajo vrhunsko usposobljeni strokovnjaki, ki se na tem področju neprestano izobražujejo in izpopolnjujejo, sodelujejo pa tudi v mednarodnih raziskovalnih projektih na področju prometa in prometne varnosti (zlasti varnosti vozil in varnosti prometne infrastrukture). Gre za strokovnjake, ki so tudi imenovani (imenovalo jih je ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije) za sodne izvedence s področja raziskav in rekonstrukcije prometnih nesreč, s področja cestnega prometa in sodnih izvedencev medicinske stroke, ki nudijo ustrezno podporo tehničnim strokovnjakom. Strokovno osebje je tudi včlanjeno v priznano mednarodno organizacijo Europäische Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse (kratica EVU).