Presoja varnosti cest

Promet in s prometom povezana varnost je kompleksen in interdisciplinaren pojav, ki ga ni mogoče reševati ločeno in zase tako, da ne upoštevamo drugih pomembnih činiteljev sodobnega prometa. Zlasti ne gre prezreti ekonomskih činiteljev, ki jih v prometu karakterizirajo hitrost transporta ljudi in dobrin, poraba energije in vplivi prometa na okolje.

V tem smislu pojma varnosti v prometu ni mogoče obravnavati ločeno od ostalih ključnih kategorij sodobnega prometa, kot so hiter, ekonomsko učinkovit in okolju prijazen promet. Takšen pristop seveda zahteva ustrezne metodologije in analize. Pri tem so ključne analize prometnih nesreč. Na osnovi podrobnih inženirskih, biomehanskih in statističnih analiz prometnih nesreč je namreč mogoče izluščiti informacije in znanje, ki omogočajo aktivno in stalno izboljševanje prometne varnosti, pri tem pa hkrati upoštevati ostale činitelje prometa, ki so ključnega pomena za vsako uspešno družbo in ekonomijo.